نام رویداد/وبینار: وبینار کشف ناهنجاری باکمک مدل‌های AutoEncoders

مطالبی در خصوص انواع داده‌های ناهنجار و تکنیک‌های کشف این ناهنجاری‌ها ارائه می‌شود؛ و در ادامه با معرفی AutoEncoderها، کاربرد این شبکه‌ها در کشف ناهنجاری‌ها شرح داده خواهد شد.