نام رویداد/وبینار: بلوغ داده در سازمان‌ها

این ارائه در برگیرنده‌ی مطالبی پیرامون اهمیت بلوغ داده در سازمان‌ها و چالش‌هایی است که هر سازمانی در مسیر دست یافتن به بلوغ داده با آن‌ها رو به رو می‌شود.